Kunderne siger

Vi havde som en lille, ny personalegruppe brug for hjælp til at lære hinanden bedre at kende og for i fællesskab at definere, hvad anerkendende praksis betyder for os. Benja satte rammerne for vores snak og fik os til at vende tingene lidt på hovedet med hinanden. Det var udfordrende, men trygt, fordi Benja med sin tydelige struktur og imødekommende væsen fik alle til at få ejerskab undervejs.

Jeg kan stærkt anbefale Benja, når en gruppe voksne professionelle skal komme videre sammen.

Anja Nørager-Nielsen
Skoleleder, Vor Frue Friskole

Tak for et yderst fagligt oplæg om Kommunikation Og Den Svære Samtale krydret med en oplægsholder fuld af autencitet og legitimitet. Vi er taknemmelige.

Anne Due Iversen
Viceungdomsskoleinspektør

Jeg har været så heldig at have et supervisionsforløb med Benja i den SFO, hvor jeg arbejder. Lige fra første dag, hvor jeg mødte Benja, har hun været god til at skabe god og behagelig stemning under hendes observationer og feedback i forbindelse med mit pædagogiske arbejde, og jeg har følt mig helt tryg ved at have Benja med på sidelinjen. Benja er god til at “lyse” på det, der virker i mit pædagogiske arbejde, så jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg skal blive ved med at gøre, og hun stiller gode åbne spørgsmål, der får mig til at reflektere over min pædagogiske praksis. Benja er endvidere dygtig til at give praktiske eksempler fra observationerne, der understøtter de pædagogiske værktøjer, hun har introduceret. Jeg er blevet opmærksom på, hvor stor betydning systemerne omkring det enkelte barn har. Benja har præsenteret mig for måder at arbejde systemisk med udfordrede børn, og hun har desuden introduceret andre pædagogiske værktøjer for hele personalegruppen i SFO ́en, hvilket gør, at vores faglige fundament er blevet endnu stærkere. Jeg vil til enhver tid anbefale et supervisionsforløb med Benja.

Berit Vestergaard
SFO pædagog

Benja har været tilknyttet Kerteminde Byskole igennem flere år som konsulent. Benja har været i klasserne og skolens SFO, hvor hun har observeret, vejledt og givet feedback. Benja har superviseret medarbejdere og sparret med skolens kompetencepersoner samt ledelse. Jeg oplever Benja som et fantastisk menneske med en positiv og helhedsorienteret tilgang. Benja er meget nærværende, lyttende, engageret, har et smittende humør og hun er rigtig god til at se potentialet i det enkelte menneske. Benja er fagligt meget stærk og god at sparre med. Det opleves trygt når hun hjælper den enkelte til, at finde de rette værktøjer til selvudvikling. Jeg vil til hver en tid anbefale Benja i mødet med andre mennesker!

Birgit Schou Holton
Viceleder, Kerteminde Byskole

Jeg har været så heldig at være i oplæring hos Benja og at følge Benja i interaktionsforløb. Det har været meget læreridt og givet mig redskaber til at udføre observationer, feedback, implementering af tiltag og evaluering/feedforward. Gennem løbende sparring har jeg fået feedback på min egen rolle i forløbene og har kunne tilpasse min måde at faciliterer indsatserne. Særligt det at kunne være i de svære samtaler, vælge gode spørgsmålstyper og bevidstgørelse om positioneringer, har fået positiv betydning for min praksis og måden jeg går til opgaverne på.

Iben May Dyresen
Pædagogisk ressource i Kerteminde Kommune, skoleafdelingen

Benja har været konsulent på udviklingsprojektet ´Læring og Trivsel i Kerteminde Kommune´. Under projektet har alle lærere og pædagoger har fået observation, feedback og supervision af deres undervisning. Som lærer og en del af kompetencecenteret oplever jeg at Benja tilstræber en nuanceret observation med blik for det som lykkedes. Observationerne følges op af konstruktive og og begrundede forslag til tiltag for mig og i klasserummet, der med små justeringer gør at trivsel og læring for eleverne og mig øges.

Benja har på Munkebo skole oplært medlemmer ag Kompetencecenteret i at kunne tilbyde Læring Og Trivsel-forløb, hvilket vil sige at tilbyde formøder, observationer, implementering af tiltag og evaluering af tiltag. Jeg har været med i flere forløb både som lærer og under oplæring. Forløbene har været strukturerne, overskuelige og tilrettelagt, således at skabelonen for afholdelse af et Læring Og Trivsel-forløb bliver overskueligt at indgå i. 

I det forløb jeg i forbindelse med min oplæring har været med i, oplever jeg, at Benja med sin positiv, men konstruktive tilgang har blik for det der virker og det der med tiltag kan ændres på.

Jeg giver, med baggrund af ovenstående om med udgangspunkt i de samarbejdflader jeg har haft med Benja, hende mine varmeste anbefalinger.

Jeanette S. Hansen
Lærer og en del af Kompetencecenteret Munkebo Skole

Jeg har deltaget i et udviklingsprojekt “Brug hovedet” med implementering af strategier. Undervejs i processen har vi fået supervision af Benja. 

Som en start blev vi alle observeret i aktiviteter med børnene og fik en personlig feedback på observationerne. Bagefter havde vi personalesupervision hvor Benja fortalte hvordan vi kunne udvikle på aktiviteterne. Alle i personalegruppen blev grebet af denne måde at planlægge aktiviteter på. 

Positive oplevelser ved supervisionsprocessen:

  • Alle i personalegruppen deltager i gruppesupervisionen. Også ledelsen.
  • Alle bidrager med input til udformningen af aktiviteterne
  • Alle har ejerskab i aktiviteterne
  • Alle arbejder bevist på hvad vi gerne vil udvikle hos børnene, og hvordan vi gør det
  • Vi tænker mere over hvordan vi gerne vil udvikle børnene ud fra vores fælles målsætning på skolen
  • Vi har fundet ud af at hjælpe børn i nærmeste udviklingszone som er en stor gevinst for både børn og voksne, når vi arbejder med aktiviteter i SFO’en
  • Vi har brugt Baglæns Design i processen og her ser og forstår vi flere måder at udvikle børnene på
  • Vi har oplevet mange solstrålehistorier med børn som har særlige udfordringer
Jette
Pædagog SFO Nordstjernen

At få supervision har givet mig en bevidstgørelse af mit daglige virke som pædagog. Em mere målrettet og målbevidst hverdag, samt refleksion ind i de aktiviteter som afvikles på bagkant heraf. For mig kan det anvendes både som didaktisk hjælp så der i højere grad bliver detaljeorienteret omkring enkelte elementer i udførelsen a aktiviteterne dermed sikre det bliver en succes, men også en selvrefleksion om tilgangen til  børnene omkring aktiviteten, med henblik på at målene bliver opfyldt.

Julius
Pædagog, Munkebo Skole

Benja har været supervisor for vores pædagogiske personale i Nordstjernens SFO. 

Benja har med stort engagement og dygtighed tilført SFO’en en tydelig tidsplan inden opstart, lavet formøde med pædagogerne, observation og personlig feedback til hver enkelt pædagog, lavet fælles feedback møder omkring observationer og præsentation af mulige tiltag. Derud over har hun lavet sparring i forbindelse med implementering af valgte tiltag samt lavet evaluering og feed forward med hele personalegruppen samt SFO lederen.
Benja har fra starten, med stor personlig og faglig kompetence, ”taget pædagogerne i hånden” og ført dem gennem hele forløbet. Benja har med sin gode humor og professionelle tilgang arbejdet målrettet. Benja har guidet og sparret pædagogerne med tilpas hastighed, så de har fået et fælles ejerskab i forhold til de tiltag der er taget i brug i SFO tiden. SFO pædagogerne har fået et fagligt løft i forhold til deres arbejde med børnenes frie tid. Forløbet er blevet modtaget meget positivt af medarbejderne, hvor hele teamet igennem processen ”har set lyset” (Ovenstående er uddrag af en længere udtalelse). 

Jytte Wollesen
SFO-leder Nordstjernen

Jeg mødte Benja i forbindelse med mit arbejde som pædagogmedhjælper på har Benja superviseret mig samt personalegruppen. Benja er meget professionel og imødekommende og hun har givet mig nogle fantastiske værktøjer som jeg har implementeret i min dagligdag. Resultaterne har givet mig klarhed og en positiv hverdag med dejlige børn. Jeg vil stærk anbefale Benja. Hun gøre en forskel.

Kylie, 50 år

Jeg kan varmt anbefale Benja Psykoterapi. Jeg har været med til en personalelørdag, hvor  der var et oplæg om forældresamarbejde og den svære samtale. Med et godt mix af teori, praksisfortællinger og gruppearbejde havde vi en super dag, hvor tiden fløj afsted.

Lise Bøgekjær
SFO og klubleder, Skovvangskolen

Jeg kontaktede Benja, fordi vi på vores friskole havde brug for at blive styrket i den gode kommunikation i forhold til forældresamarbejdet. Vi talte sammen nogle gange i telefonen og lavede aftale om et forløb for vores samlede personalegruppe i friskole, SFO og børnehave.

Benja kom herefter ud til os og faciliterede en pædagogisk dag. Efter et fælles oplæg med teori, var der små workshops/ afprøvninger med forskellige cases, hvor vores medarbejdere fik lov til at prøve at improvisere/spille situationer igennem. Fokus var bl.a. på aktiv lytning, perspektivskift og konfliktnedtrapning.

Benja har desuden kunnet hjælpe os med at klæde et klasseteam på til at lave gode elevsamtaler med efterfølgende klassemøde, hvor eleverne faktisk føler sig hørt og mødt, og hvor deres udsagn og ønsker bruges aktivt til at forbedre klassens trivsel og fællesskab.

Benja er meget professionel og samtidig et rart menneske at være sammen med. Hun er meget fleksibel og lyttende i forhold til at indrette et forløb, der taler lige ind i vores skoles fokusområder. Hun har altid begge ben plantet solidt på jorden, kommer udover ”kanten” med humor og selvironi – og så er hun god til at formidle på en måde, så alle kan relatere til emnet og føler sig i trygge hænder.

Nicoline Enemark
Skoleleder Nr. Asmindrup Friskole

Jeg kan varmt anbefale Benja. Hun er dygtig, god underviser, god til supervision, god til at skabe rammer for faglig refleksion. Vi fik mange redskaber med os.

Elsebeth Storm
Tidligere SFO- leder, Langeskov

Hej Benja. Tak for et megagodt trivselsforløb i min 3. klasse. Det har virkelig været lærerigt og ikke mindst udviklende. Vi har flere gange i teamet snakket om, hvor imponerende en værktøjskasse du har med dig. Det har været fantastisk spændende at få muligheden for et indblik i alle de værktøjer. Jeg har i hvert fald suget til mig alt hvad jeg har kunnet. Jeg har sat pris på dine gode input og respons, som har været “spot on” og bedst af alt konstruktivt, meningsfyldt og til at arbejde med i hverdagen. Jeg ser frem til at arbejde videre med de nuværende, men ikke mindst kommende tiltag. Så alt i alt, tak for et superprofessionelt stykke arbejde.

Tobias
Lærer